معاونت توسعه و پشتيباني منابع انساني

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ساعت: ۱۳:۱۹:۰۷

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن تماس: 08133117804 داخلی 106


برچسب ها: -